Zapytanie nr 4/2021 z dnia 02.08.2021

Data publikacji: 02.08.2021

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Amp Futbol
ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
Adres strony internetowej: www.ampfutbol.pl

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest obsługa eventowo-logistyczna
Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r., które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000579/BF/D z dnia 20.12.2019
Elementy zamówienia:
1. Produkcja bannerów i elementów brandingu – 1200 m;
2. Wypożyczenie band – 19 boiskodni;
3. Nagłośnienie boisk na Stadionie Garbarni – 6 dni;
4. Obsługa techniczna – 10 dni x 14 osób;
5. Transport Ciężarowy – 11 dni
Wymagania jakościowe wobec dostawcy:
a) Minimum 15-letnie doświadczenie na rynku polskim.
b) Udokumentowane doświadczenie w pracy z instytucjami samorządowymi i spółkami Skarbu Państwa.
c) Firma świadczy usługi zarówno eventowe (organizacja imprez), jak i reklamowe (kampanie, koncepcja itd.)
d) Dział graficzny w zasobach firmy.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
22462000-6 Materiały reklamowe
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
71356000-8 Usługi techniczne
60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać na terenie miasta Krakowa w terminie 10-20 września 2021.

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia: PLN

6. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe:
1) Oferta powinna być przygotowana wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1)
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
3) Podpisy złożone przez wykonawcę powinny być opatrzone pieczęcią imienną i podpisem lub pieczęcią firmową i czytelnym podpisem
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
5) Minimalny termin płatności od daty wystawienia faktury – 14 dni
6) Zamawiający zgadza się na płatność zaliczkową
Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wycenę przedmiotu zamówienia w tym wyceny poszczególnych elementów zamówienia netto i brutto oraz wyceny całościowej netto i brutto (zał. nr 1)
2) Informacje potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych (zał. nr 1)
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2)

7. Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zamówienia
Bartosz Banasik, adres mailowy: bartosz.banasik@ampfutbol.pl

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę wraz z oświadczeniem prosimy przesłać elektronicznie na adres bartosz.banasik@ampfutbol.pl do dnia 09.08.2021 do godz. 11.00.
Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

9. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający oceni i porówna oferty nie odrzucone z powodu braku spełnienia wymogów jakościowych przedstawionych w pkt. 1 oraz wymogów opisanych w pkt 6.
Wybór najlepszej oferty odbędzie się w oparciu o kryteria:
Łączna cena brutto za usługę – 100 %
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin/Cbad) * 100%) * 100 = Ilość punktów
Gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

10. Wybór ofert
Wybór ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 i zakończony zostanie protokołem. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi najpóźniej w dniu 10.08.2021.

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

12. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

13. Załączniki:
Załącznik nr 1_Zapytanie ofertowe 04_Formularz oferty

Załącznik_nr_2_Zapytanie_ofertowe 04_oświadczenie o braku powiązań