Zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 26.07.2021

Data publikacji: 26.07.2021

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol”
Ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
Adres strony internetowej: www.ampfutbol.pl

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa marketingowa w postaci przygotowania szczegółowego mediaplanu oraz zakup mediów do kampanii mediowej promującej Mistrzostwa Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r., które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000579/BF/D z dnia 20.12.2019

3. Opis kampanii:
1) Tytuł kampanii: #JednąNogąWFinale
2) Przekaz kampanii:
W terminie 12 – 19 września 2021 w Krakowie odbędą się historyczne Mistrzostwa Europy Amp Futbol Kraków 2021. Mecze turniejowe będą rozgrywane na 3 krakowskich stadionach, w tym na 15-tysięcznej obiekcie Cracovii. Ideą kampanii prowadzonej w ramach projektu jest promocja wizerunku „sprawnego niepełnosprawnego” – pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, mająca na celu promowanie aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie integracji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Hasło planowanej kampanii „JEDNĄ NOGĄ W FINALE!” ma obrazować charakter, nieustępliwość i ambicję polskich zawodników walczących o grę i zwycięstwo w finale mistrzostw Europy, ale również ich poczucie humoru, akceptację i dystans do siebie i swojej niepełnosprawności, czyli wszystkie najważniejsze cechy zarówno reprezentacji Polski Amp Futbol, jak i planowanego przesłania kampanii. Materiały będą zaproszeniem kibiców do udziału w turnieju w charakterze widzów, poprzez przyjście na stadion, lub obejrzenie transmisji z meczów na żywo w telewizji, lub internecie.
3) Cele kampanii:
a) dotarcie do jak największej liczby dorosłej populacji w Polsce z informacją o terminie i miejscu rozgrywania Mistrzostw Europy Amp Futbol 2021
b) zapełnienie trybun stadionu Cracovii w dniu 12 września 2021r. na Meczu Otwarcia Mistrzostw
c) zachęcenie jak największej liczby osób do obejrzenia transmisji ampfutbolowych meczów rozgrywanych w trakcie Mistrzostw w otwartym kanale TVP Sport lub w internecie.

4. Założenia kampanii:
1) Kampania powinna zostać zaplanowana w przedziale czasowym od 26 sierpnia do 19 września 2021
2) Zaproponowany mediaplan musi zawierać: kampanię spotową w ogólnopolskiej telewizji, kampanię spotową w dwóch ogólnopolskich stacjach radiowych, kampanię w dużym, horyzontalnym portalu internetowym
3) Kampania powinna zawierać format/y kierowany/e do kibiców piłkarskich na serwisie Youtube na kanale/ach posiadających minimum 500 000 subskrybentów
4) Mile widziane formaty współpracy z influencerami w obszarze sportu

5. Budżet kampanii
Przewidziany budżet na zakup mediów w kampanii oraz monitoring mediów umożliwiający zaraportowanie zasięgu kampanii to 260 000,00 zł brutto

6. Kryteria wyboru agencji realizacji kampanii
1) Doświadczenie agencji w prowadzeniu kampanii promujących wydarzenia sportowe organizowanych w Polsce (ilość przeprowadzonych kampanii) 0–4 pkt (0 pkt. – 0 kampanii, 1 pkt. – 1 kampania, 2 pkt – 2 kampanie, 3 pkt – 3-4 kampanie, 4 pkt – minimum 5 kampanii)
2) Efektywność zasięgowa przedstawionego mediaplanu – 0-3 pkt (3 pkt – najwyższa efektywność zasięgowa wśród nadesłanych ofert)
3) Realizacja wszystkich założeń do kampanii zawartych w punkcie 4 – 0–3 pkt (3 punkty za spełnienie wszystkich założeń)
4) Kreatywne wykorzystanie Social Mediów w kampanii – 0-2 pkt (2 pkt – najlepsza propozycja wg Zamawiającego, 1 pkt – druga najlepsza propozycja wg Zamawiającego)

7. Zapytanie dotyczy kodu CPV
79340000 – 9 Usługi reklamowe i marketingowe
79341000 – 6 Usługi reklamowe
79341400 – 0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342000 – 3 Usługi marketingowe

8. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia
PLN

9. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe:
1) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
2) Podpisy złożone przez wykonawcę powinny być opatrzone pieczęcią imienną i podpisem lub pieczęcią firmową i czytelnym podpisem
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
4) Minimalny termin płatności od daty wystawienia faktury – 14 dni
Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Szczegółowy mediaplan zawierający: rodzaj mediów, opisane formaty, liczby emisji każdego formatu, datę emisji każdego formatu, prognozowany zasięg każdego formatu, wycenę każdego formatu.
2) Informacje potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów oceny
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 1)

10. Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zamówienia
Bogna Czepułkowska, adres mailowy: bogna.czepulkowska@ampfutbol.pl

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę wraz z oświadczeniem prosimy przesłać elektronicznie na adres bogna.czepulkowska@ampfutbol.pl do dnia 02.08.2021 do godz. 24.00.
Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

12. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający porówna oferty i przyzna punkty w oparciu o kryteria wyboru oferenta zamieszczone w pkt 6 niniejszego zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie rozpatrzy ofert od podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie usług reklamowych i marketingowych

13. Wybór ofert
Wybór ofert nastąpi w dniu 04.08.2021 i zakończony zostanie protokołem. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 04.08.2021

14. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 1.

15. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

16. Załączniki:

zapytanie_ofertowe_02_2021_zalacznik_nr_1_oświadczenie o braku powiązań