Zapytanie ofertowe nr 6/2021 z dnia 25.08.2021

Data publikacji: 25.08.2021

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol”
Ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
Adres strony internetowej: www.ampfutbol.pl

2. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest usługa produkcji sygnału telewizyjnego i realizacji transmisji internetowych w celu transmisji 38 meczów Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r., które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000579/BF/D z dnia 20.12.2019
Elementy zamówienia:
1. Usługa realizacji transmisji na żywo 8 meczów Mistrzostw Europy Amp Futbol w standardzie telewizyjnym rozgrywanych na stadionach Cracovii i Prądniczanki wg poniższej specyfikacji:
1) Harmonogram meczów:
12.09 – Ceremonia Otwarcia i Mecz Otwarcia Polska – Ukraina na Stadionie Cracovii
14.09 – Mecz grupowy Polska – Izrael na stadionie Prądniczanki
15.09 – Mecz grupowy Polska – Hiszpania na stadionie Prądniczanki
17.09 – Ćwierćfinał Mistrzostw na stadionie Prądniczanki
18.09 – Dwa półfinały na stadionie Cracovii, w tym jeden transmitowany tylko w internecie
19.09 – Mecz o III miejsce i Finał na stadionie Cracovii
2) Wszystkie 8 meczów będzie dodatkowo równolegle transmitowane na stronie tvp.sport.pl i aplikacji TVP Sport oraz na Facebooku na profilu Amp Futbol Polska lub EAFF
3) Wymagania techniczne: wóz realizacyjny HD, produkcja na min. 5 kamer HD klasy broadcast, 2 x szeroki obiektyw min. 4.5, 1 x zoom 42x lub większy, 2 x 18-23x, pełny tor kamerowy (wizja, zwrotna, audio, łączność, sygnalizacja tally, sterowanie CCU/RCP), system powtórek EVS lub innego producenta, system graficzny, stanowisko komentatorskie dla 2 osób (panel komentatorski, 2 x profesjonalne słuchawki komentatorskie, odsłuch, łączność), embedder HD-SDI z min. 6 wejściami audio, niezależny system emisji sygnału przez Internet, działający w technologii bondingu w relacji client-server, możliwość emisji minimum 2 strumieni rtmp/rtsp jednocześnie na wskazane przez Zamawiającego platformy streamingowe.
4) Oferta powinna zawierać przygotowanie i wdrożenie profesjonalnej oprawy graficznej do akceptacji Zamawiającego, z animacjami i dynamicznymi polami tekstowymi, zawierającej przynajmniej planszę match ID, combo z czasem i wynikiem, planszę składy, podpisy sędziów, planszę pogodową, zmiany zawodników, podpis komentatorów, rzuty karne; oprawa graficzna powinna być przygotowana zgodnie z identyfikacją wizualną wydarzenia, którą przekaże Zamawiający
5) Oferta powinna zawierać montaż skrótu każdego meczu
6) Koszt zakwaterowania i wyżywienia zespołu produkcyjnego po stronie Oferenta
7) Wóz satelitarny i miejsce na satelicie zapewnia TVP

2. Usługa realizacji transmisji internetowej na żywo 30 meczów Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych na 3 boiskach na stadionie Garbarni wg poniższej specyfikacji
1) Specyfikacja kamerowa: mecze rozgrywane na boisku 1 realizowane na 3 kamery, mecze rozgrywane na boisku 2 i 3 realizowane na 2 kamery z jednego podestu
2) Rozkład meczów meczów między boiskami:
13.09 – 2 mecze na boisku nr 1 i 3 mecze na boisku nr 2 i 3
14.09 – 1 mecz na boisku nr 1 i 4 mecze na boisku nr 2 i 3
15.09 – 2 mecze na boisku nr 1 i 3 mecze na boisku nr 2 i 3
17.09 – 3 mecze (ćwierćfinały) na boisku nr 1 i 2 mecze na boisku nr 2 i 3
18.09 – 2 mecze na boisku nr 1 i 3 mecze na boisku nr 2 i 3
19.09 – 2 mecze na boisku nr 1 i 3 mecze na boisku nr 2 i 3
3) Wszystkie mecze będą transmitowane w dwóch niezależnych miejscach: na stronie sport.tvp.pl/aplikacji TVP SPORT i na Facebooku, na profilu Europejskiej Federacji Amp Futbol
4) Wymagania techniczne: mikser wizji min. 2 ME z panelem kontrolnym, 5 kamer HD klasy min. pro/reporterskiej, system powtórek EVS lub innego producenta, system graficzny, 2 x stanowisko komentatorskie dla 2 osób (panel komentatorski, 2 x profesjonalne słuchawki komentatorskie, odsłuch, łączność), embedder HD-SDI z min. 6 wejściami audio, 2 x niezależny system emisji sygnału przez Internet, działający w technologii bondingu w relacji client-server, możliwość emisji minimum 4 strumieni rtmp/rtsp jednocześnie na wskazane przez Zamawiającego platformy streamingowe.
5) Oferta powinna zawierać wykorzystanie przygotowanej przez oferenta oprawy graficznej wg szczegółów wymienionych w punkcie 1 ust. 4) oraz montaż najlepszych goli z każdego dnia Mistrzostw.
6) Koszt zakwaterowania i wyżywienia zespołu produkcyjnego po stronie Oferenta
Terminarz Mistrzostw Europy Amp Futbol Kraków 2021 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania

Wymagania jakościowe wobec Oferenta:
1) Wymagany standard obiektywów i kamer do realizacji transmisji telewizyjnej:
2) Udokumentowana realizacja transmisji telewizyjnej z minimum 20 wydarzeń sportowych emitowanych w ogólnopolskim kanale telewizyjnym naziemnym lub satelitarnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy
3) Udokumentowana realizacja transmisji telewizyjnej minimum 10 meczów piłki nożnej transmitowanych w ogólnopolskim kanale telewizyjnym naziemnym lub satelitarnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
92221000-6 – Usługi produkcji telewizyjnej
64228000-0 – Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
64228100-1– Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
72400000-4 – Usługi internetowe

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać na terenie miasta Krakowa, na stadionach Cracovii, Prądniczanki i Garbarni w terminie 12-21 września 2020r.

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia
PLN

6. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe:
1) Oferta powinna być przygotowana wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1)
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
3) Podpisy złożone przez wykonawcę powinny być opatrzone pieczęcią imienną i podpisem lub pieczęcią firmową i czytelnym podpisem
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
5) Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących
6) Minimalny termin płatności od daty wystawienia faktury – 14 dni
Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wycenę przedmiotu zamówienia w tym wyceny poszczególnych elementów zamówienia netto i brutto oraz wyceny całościowej netto i brutto (zał. nr 1)
2) Informacje potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych (zał. nr 1)
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2)

7. Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zamówienia
Bogna Czepułkowska, adres mailowy: bogna.czepulkowska@ampfutbol.pl

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę wraz z oświadczeniem prosimy przesłać elektronicznie na adres bogna.czepulkowska@ampfutbol.pl do dnia 01.09.2021 do godz. 24.00.
Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

9. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający oceni i porówna oferty nie odrzucone z powodu braku spełnienia wymogów jakościowych przedstawionych w pkt. 1 oraz wymogów opisanych w pkt 6.
Wybór najlepszej oferty odbędzie się w oparciu o kryteria:
Łączna cena brutto za usługę realizacji – 100 %
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin/Cbad) * 100%) * 100 = Ilość punktów
Gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

10. Wybór ofert
Wybór ofert nastąpi w dniu 02.09.2021 i zakończony zostanie protokołem. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni pozostałe wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Oceny i wyboru ofert dokona Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Następnie, wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 02.09.2021

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

12. Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

13. Załączniki:

Formularz oferty_Realizacja transmisji telewizyjnej i internetowej_Załącznik nr 1

zapytanie_ofertowe_transmisje_zalacznik_nr_2_oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3_Terminarz Mistrzostw Europy Amp Futbol Kraków 2021