Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Data publikacji: 14.05.2021

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Amp Futbol
  Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
  Adres strony internetowej: www.ampfutbol.pl

2.  Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest organizacja transferów autokarowych dla uczestników Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r., które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000579/BF/D z dnia 20.12.2019.

Elementy zamówienia:

 1. Usługa transportowa (wstępny harmonogram godzinowy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego):1) 10.09.2021: 2 autokary do wahadłowej obsługi transferów na trasie hotel-lotnisko (cały dzień);
  2) 11.09.2021: 4 autokary do wahadłowej obsługi transferów na trasie hotel-lotnisko (cały dzień) + 2 autokary do wahadłowej obsługi transferów na trasie hotel-boiska treningowe w Krakowie (cały dzień) + bus dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (pół dnia)
  3) 12.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi transferów na trasie hotel-boiska treningowe w Krakowie, a potem do obsługi transferów podczas meczu otwarcia na trasie hotel – Stadion Cracovii (cały dzień) + 2 autokary dla drużyn do obsługi transferów podczas meczu otwarcia na Stadionie Cracovii (pół dnia) + 1 dodatkowy autokar do wahadłowej obsługi transferów podczas meczu otwarcia na Stadionie Cracovii (pół dnia) + bus dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (pół dnia)
  4) 13.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – stadion Garbarnii (cały dzień) + 2 busy dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (cały dzień)
  5) 14.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – stadion Garbarnii (cały dzień) + 2 autokary do obsługi meczu na trasie hotel – stadion Prądniczanki (pół dnia) + 2 busy dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (cały dzień)
  6) 15.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – stadion Garbarnii (cały dzień) + 2 autokary do obsługi meczu na trasie hotel – stadion Prądniczanki (pół dnia) + 2 busy dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (cały dzień)
  7) 17.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – stadion Garbarnii (cały dzień) + 2 autokary do obsługi meczu na trasie hotel – stadion Prądniczanki (pół dnia) + 2 busy dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (cały dzień)
  8) 18.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – stadion Garbarnii (cały dzień) + 2 autokary do obsługi meczu na trasie hotel – stadion Cracovii (pół dnia) + 2 busy dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (cały dzień)
  9) 19.09.2021: 6 autokarów do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – stadion Garbarnii, a potem obsługi meczów na trasie hotel – Stadion Cracovii (cały dzień) + 2 autokary dla drużyn na mecz na trasie hotel – Stadion Cracovii (pół dnia) + 4 autokary do wahadłowej obsługi meczów na trasie hotel – Stadion Cracovii i (pół dnia) + 2 busy dla sędziów dla zapewnienia transferów wahadłowych na terenie Krakowa (cały dzień)
  10) 20.09.2021: 4 autokary do wahadłowej obsługi na trasie hotel-lotnisko (cały dzień)

Planowane punkty docelowe transferów:
Hotel – Hotel Galaxy, Gęsia 22A, 31-535 Kraków
Lotnisko –  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Stadion Cracovii – Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego,  Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków
Stadion Garbarni – Stadion Garbarni w Krakowie, Rydlówka 23, 30-347 Kraków
Stadion Prądniczanki – Stadion Miejski im. Władysława Kawuli w Krakowie, ul. św. Andrzeja Boboli 5, 31-408 Kraków
Boiska treningowe – do potwierdzenia (na pewno w granicach administracyj

Wymagania jakościowe wobec dostawcy:
1/Flota liczy minimum 15 autokarów o pojemności minimum 40 miejsc każdy.
2/Data produkcji autokarów nie może być wcześniejsza niż 2014r.
3/Autokary spełniają normę emisji spalin co najmniej na poziomie EURO 5.
4/Wszystkie oferowane pojazdy powinny być wyposażone w klimatyzację oraz pasy bezpieczeństwa.
5/Udokumentowana współpraca przy obsłudze dużej imprezy sportowej/eventowej w przeciągu ostatnich 5 lat (transfery dla minimum 300 osób obsługiwane przez minimum 6 autokarów dziennie)

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV
34121000-1 – Autobusy i autokary
34121500-6 – Autokary
60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać na terenie miasta Krakowa w terminie 10-20 września 2021.

5. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia
PLN

6.Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe:
– Oferta powinna być przygotowana wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1)
– Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
– Podpisy złożone przez wykonawcę powinny być opatrzone pieczęcią imienną i podpisem lub                  pieczęcią firmową i czytelnym podpisem
– Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
– Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących
– Minimalny termin płatności od daty wystawienia faktury – 14 dni
– Zamawiający zgadza się na płatność zaliczkową

Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:

 • Wycenę przedmiotu zamówienia w tym wyceny poszczególnych elementów zamówienia netto i brutto oraz wyceny całościowej netto i brutto (zał. nr 1)
 • Informacje potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych (zał. nr 1)
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2)

7.Osoba kontaktowa w sprawie niniejszego zamówienia:
Bartosz Banasik, adres mailowy: bartosz.banasik@ampfutbol.pl

8.Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę wraz z oświadczeniem prosimy przesłać elektronicznie na adres bartosz.banasik@ampfutbol.pl do dnia  28.05.2021 do godz. 24.00. Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

9.Kryteria wyboru ofert
Zamawiający oceni i porówna oferty nie odrzucone z powodu braku spełnienia wymogów                         jakościowych przedstawionych w pkt. 1 oraz wymogów opisanych w pkt 6.
Wybór najlepszej oferty odbędzie się w oparciu o kryteria:
Łączna cena brutto za usługę – 100 %
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
((Cmin/Cbad) * 100%) * 100 = Ilość punktów
Gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

10.Wybór ofert
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający  wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową oraz w formie ogłoszenia na stronie internetowej. Zamawiającego niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 31.05.2021.

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
A.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
B.posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
C.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
D.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
– zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

12.Uwagi i postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień                                      publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.                        Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia lub zmiany zapytania                        ofertowego bez podania przyczyny Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania                    umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Wszelkie koszty związane ze złożeniem                        oferty ponosi oferent..

13.Załączniki:
Załącznik nr 1_Formularz oferty
Załącznik_nr_2_Zapytanie_ofertowe_oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3_Plan gier Amp Euro 2021 DRAFT